Καταστατικό

Άρθρο 1ο ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

1. Ιδρύεται Αθλητικός Σύλλογος με τον τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» (ΑΕΑΚ). 


2. Η έδρα της «Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου», είναι στη Λευκωσία, Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, Αθαλάσσα, Τ.Κ.3636, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση ήθελε αποφασίσει τη μεταφορά της έδρας σε άλλη πόλη ή άλλη διεύθυνση.


3. Σκοπός της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών είναι η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και η ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ των εν ενεργεία αστυνομικών στην Κύπρο και των Αστυνομικών Υπηρεσιών Κρατών της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα.


4. Μέσα για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης αποτελούν οι αθλητικοί αγώνες και τα πρωταθλήματα που θα διοργανώνει στον Κυπριακό χώρο, καθώς και η συμμετοχή σε παρόμοιες αθλητικές εκδηλώσεις στην Κύπρο γενικά και μεταξύ των Αστυνομιών τόσο των Ευρωπαϊκών χωρών όσο και διεθνώς, διαλέξεις, προβολές ταινιών κλπ. Επίσης η δημιουργία και η λειτουργία αθλητικών ομάδων και τμημάτων όλων ανεξαιρέτως των Ολυμπιακών και άλλων αθλημάτων.

Άρθρο 2ο ΜΕΛΗ

Τα μέλη της ΑΕΑΚ διακρίνονται σε Φυσικά, Τακτικά, Αθλητικά και Επίτιμα. 

1.Φυσικά μέλη: Είναι όλα τα μέλη της Αστυνομικής Δύναμης της Κύπρου που δεν αφυπηρέτησαν, καθώς και μόνιμο πολιτικό προσωπικό εφόσο χρόνο εργάζεται στην Αστυνομία.  Τα φυσικά μέλη δεν έχουν δικαιώματα στην Ένωση. 


2. Τακτικά μέλη: Γίνονται οποιαδήποτε από τα Φυσικά μέλη επιθυμούν, κατόπιν αιτήσεως τους, έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβολής της καθορισμένης ετήσιας συνδρομής. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται από το Δ.Σ.


3. Αθλητικά μέλη: Γίνονται οποιαδήποτε από τα Φυσικά μέλη επιθυμούν – εκτός του πολιτικού προσωπικού – μετά από αίτησή τους, έγκρισή τους από το Δ.Σ. και καταβολή της καθορισμένης ετήσιας συνδρομής.  Τα Αθλητικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα της συμμετοχής στα όργανα της ΑΕΑΚ.  Τα Αθλητικά μέλη μπορούν να εγγραφούν σαν Τακτικά μέλη με απόφαση του Δ.Σ. μετά τη αποχώρησή τους από τον αθλητισμό.


Επίτιμα μέλη:  Εκλέγονται από τη Γ.Σ. κατόπιν πρότασης του Δ.Σ., άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή του Αθλητισμού ή της Ένωσης.  Τα Επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως τα τακτικά μέλη εκτός του δικαιώματος ψήφου ή συμμετοχής στα όργανα της Αθλητικής Ένωσης. 

 

Άρθρο 3ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα:

1. Να ψηφίζουν και να εκλέγονται στα όργανα της Ένωσης.  

2. Να ενημερώνονται για τις αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του Δ.Σ. της Ένωσης. 

3. Να εκπροσωπούν την Ένωση, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., σε Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Αθλητικές διοργανώσεις. 

4. Να αποχωρούν από την Ένωση οπότε το επιθυμούν, αφού γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στο Δ.Σ. τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από τη

λήξη της λογιστικής χρονιάς και αφού ξοφλήσουν τις υποχρεώσεις του προς την Ένωση.  Η αποχώρηση ισχύει από το τέλος της λογιστικής χρονιάς.  

5. Να υποβάλλουν στο Δ.Σ. οποιοδήποτε εισήγηση ή παράπονο σχετικά με τη λειτουργία της Ένωσης.

Άρθρο 4ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη υποχρεώνονται: Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Δ.Σ. της Ένωσης, να συμμετέχουν στα προγράμματα προπονήσεων, να επιδεικνύουν το ανάλογο ενδιαφέρον για τη βελτίωση της επιδόσεώς τους και την καλύτερη εκπροσώπηση της Κυπριακής Αστυνομίας σε αθλητικές διοργανώσεις, επιδεικνύοντας κατά τις αθλητικές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους ήθος και άψογη συμπεριφορά.

2. Στα μέλη, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Δ.Σ., ή ενεργούν αντίθετα προς τα συμφέροντα της Ένωσης, το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος τις παρακάτω ποινές, αφού προηγουμένως καλέσει αυτά σε απολογία:

(1) Στα τακτικά:

(α) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη

(β) Προσωρινή ή οριστική απαγόρευση εισόδου στους Γυμναστικούς χώρους της Ένωσης

(γ) Οριστική διαγραφή, που υπόκειται στον έλεγχο της Γ.Σ.

(2) Στα αθλητικά:

(α) Έγγραφη παρατήρηση

(β) Έγγραφη επίπληξη

(γ) Απαγόρευση εισόδου στους Αθλητικούς χώρους

(δ) Διαγραφή.

Άρθρο 5ο ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου προέρχονται από:


(1) Ετήσιες συνδρομές των μελών.

(2) Έσοδα από αθλητικές, ψυχαγωγικές και άλλες διοργανώσεις.

(3) Επιχορήγηση της Υπηρεσία ή άλλων φορέων καθώς και δωρεές ή κληροδοτήματα τρίτων.

Άρθρο 6ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

1. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της ΑΕΑΚ και έχει αρμοδιότητα να εξετάζει και να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Ένωση μέσα στα πλαίσια του καταστατικού της.

2. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη της Ένωσης, για τα οποία δεν υπάρχει άλλος λόγος εξαιρέσεως.

3. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά το έτος, κατά τον μην Σεπτέμβριο, έκτακτα δε εφ’ όσον συντρέξει λόγος που καθιστά αναγκαία τη σύγκληση, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή αν το ζητήσει εγγράφως το 1/8 των τακτικών μελών της. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναφέρονται ακριβώς οι λόγοι της σύγκλησης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

4. Το Δ.Σ. κατά τη σύγκληση της Γ.Σ. καταρτίζει πίνακα των υπό συζήτηση θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης για γη σύγκληση της Γ.Σ.

Άρθρο 7ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ.Σ. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Στις αρμοδιότητες της Γ.Σ. ανήκουν όλα τα θέματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου βάση του παρόντος καταστατικού και ιδιαίτερα:

  • Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  • Η έγκριση της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων και του Οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ.
  • Η έγκριση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας της Ένωσης.
  • Ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των οργάνων της Ένωσης.
  • Η απόφασης για την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, τη διάλυση της Ένωσης και τη διάθεση της περιουσίας της.


2. Στις Συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων κρατούνται πρακτικά από ειδικό Γραμματέα οριζόμενο από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

  • Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Απαρτία στη Γ.Σ. υπάρχει όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη, τα οποία είναι και ταμειακώς εντάξει έναντι του σωματείου. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε η συνέλευση πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Άρθρο 8ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης είναι 11μελές, τα δε μέλη του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από κοινό ψηφοδέλτιο υποψηφίων από τακτικά μέλη.


Το ψηφοδέλτιο καταρτίζεται, κατόπιν της υποβολής των γραπτών αιτήσεων των υποψηφιοτήτων προς τον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ., που υποβάλλονται τουλάχιστο επτά (7) μέρες πριν από την ημερομηνία εκλογής.


Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο με απόλυτη αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους.

2.Έγκυρο ψηφοδέλτιο θεωρείται εκείνο που περιέχει έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και τρεις για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

3.Για τη διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής που διορίζει το Γραμματέα της και δύο (2) ψηφολέκτες.


Η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψήφων και ανακηρύσσει τους 11 επιτυχόντες κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Επί ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην τελευταία θέση πραγματοποιείται κλήρωση. Μετά το πέρας της διαλογής συντάσσει σχετικό πρακτικό.


Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. δε διεξάγεται εκλογή και οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται σαν εκλεγέντες.


4. Οι τρεις (3) πρώτοι επιλαχόντες θεωρούνται σαν αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και αντικαθιστούν κατά σειρά επιτυχίας τυχόν κωλυόμενα άνω των τριών μηνών ή αποχωρούντα από το Δ.Σ. τακτικά μέλη. Το ίδιο ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

5. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι 3ετής και αρχίζει μόλις τούτο καταρτισθεί σε σώμα και λήγει μόλις καταρτιστεί σε σώμα το επόμενο Δ.Σ.


Άρθρο 9ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Το Δ.Σ. συνέρχεται με τη φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος μέλους, εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του και συγκροτείται σε Σώμα.

2.Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και το Βοηθό Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία. Οι αξιωματούχοι αυτοί αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ. της ΑΕΑΚ.

3.Στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ο Πρόεδρος αναθέτει αρμοδιότητες σε διάφορους τομείς δραστηριότητας ανάλογα με τις ανάγκες της Ένωσης και τις ειδικές τους γνώσεις.

4.Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

5.Ο Βοηθός Γραμματέας βοηθά το Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 10ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. – ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη για άμεση λήψη αποφάσεων.

Η συνεδρίαση ορίζεται με πρόσκληση του Προέδρου, ο οποίος ορίζει και τα προς συζήτηση θέματα.

Το Δ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα και παρευρίσκεται ο Πρόεδρος η ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος.

Επί προσωπικών θεμάτων η ψηφοφορία είναι μυστική.

3. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο από το αξίωμα, με αιτιολογούμενη απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

4. Η κενούμενη θέση στο Δ.Σ. συμπληρώνεται από τον πρώτο κατά σειρά εκλογής αναπληρωματικό μέλος. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, το Δ.Σ. διορίζει από τα Τακτικά μέλη της ΑΕΑΚ αντικαταστάτη για την κάλυψη του υπολοίπου της θητείας του μέλους που παραιτήθηκε.


5. Αν παραιτηθούν συγχρόνως ή διαδοχικά έξι (6) από τα αρχικά εκλεγέντα μέλη, τότε το Δ.Σ. θεωρείται παραιτημένο. Σε τέτοια περίπτωση, συγκαλείται έκτακτη Γ. Σ. αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Η θητεία αυτού του Δ.Σ. θα καλύπτει το υπόλοιπο της θητείας του παραιτημένου Δ.Σ.

Άρθρο 11ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διοίκησης της ΑΕΑΚ και της διαχείρισης όλων των υποθέσεων και της περιουσίας της, πλην εκείνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Για την εκπλήρωση της αποστολής του κινείται μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης και των Κανονισμών που διέπουν την Κυπριακή Αστυνομία.

3. Ορίζει την Τεχνική Επιτροπή και άλλες υποεπιτροπές.

4. Αποφασίζει για τη συμμετοχή των μελών της Ένωσης σε Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και για τη σύνθεση των αποστολών μετά από σχετική εισήγηση της Αθλητικής Τεχνικής Επιτροπής.

5. Συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς, απαραίτητους για τη λειτουργία της Ένωσης, τους οποίους και υποβάλει προς έγκριση στη Γ.Σ.

6. Αποφασίζει για τη δημιουργία παραρτημάτων της Ένωσης και με εγκύκλιό του κανονίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

7. Ασκεί την Πειθαρχική Εξουσία κι αποφασίζει για τη διαγραφή ή μη των μελών της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.

8. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μεριμνά για την τήρηση του καταστατικού και των κανονισμών και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεών του.

9. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, όταν τούτος απουσιάζει ή κωλύεται.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο στα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

10. Ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπεί δικαστικών και εξωδίκως την ΑΕΑΚ, έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της καλής λειτουργίας του γραφείου, συνεργαζόμενος με τον Πρόεδρο, με τον οποίο συνυπογράφει όλα τα έγγραφα. Φυλάσσει τα πρακτικά, το μητρώο μελών και τη σφραγίδα της Ένωσης.

11. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για όλα τα οικονομικά θέματα της Ένωσης, τηρεί όλα τα προβλεπόμενα βιβλία και διεκπεραιώνει την οικονομική αλληλογραφία.

12. Ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας βοηθούνται στο έργο τους από κατάλληλα μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη κρίση του δύναται να ορίζει αντιπροσώπους στις Επαρχίες, Μονάδες ή Υπηρεσίες με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της ΑΕΑΚ. Οι αντιπρόσωποι να παρακάθονται στις συνεδρίες του Δ.Σ. με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν την Επαρχία, Μονάδα ή Υπηρεσία τους. Νοείται ότι οι αντιπρόσωπου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στο Δ.Σ.

Άρθρο 12ο ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι 3μελής και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με ένα αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος.

2. Εποπτεύει και ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, εξετάζει έγγραφα και βιβλία της Ένωσης και συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση, την οποία και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

3. Τηρεί βιβλίο πρακτικών, όπου καταχωρούνται οι έλεγχοι και οι Εκθέσεις.

Άρθρο 13ο ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Α.Τ.Ε.)

1. Η Αθλητική Τεχνική Επιτροπή είναι 3μελής, Πρόεδρος δε αυτής είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. H A.T.E. εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με τη συγκρότηση των αθλητικών ομάδων ή την επιλογή των αθλητών που θα συμμετέχουν σε αγώνες, την κατάρτιση προγραμμάτων προπονήσεών τους και τον προγραμματισμό διοργάνωσης αθλήτικών εκδηλώσεων.

Άρθρο 14ο ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΡΕΚΟΡ

1. Η διοργάνωση αθλητικών πρωταθλημάτων για αστυνομικούς σε Παγκύπριο επίπεδο, η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Αθλητικά Πρωταθλήματα, η διεκδίκηση ρεκόρ, καθώς και η ανάληψη της ευθύνης για τη διοργάνωση Διεθνών Αθλητικών εκδηλώσεων ή αγώνων στην Κύπρο, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις Αρχές και τους Κανόνες που θεσπίζονται από τα Διεθνή Αθλητικά δεδομένα.

2. Οι λεπτομέρειες για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε Αθλητικά Πρωταθλήματα θα καθορισθούν με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης.


Άρθρο 15ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

1. Η Αθλητική Ένωση εκπροσωπείται στις Διεθνείς διοργανώσεις από πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζονται από το Δ.Σ.

2. Οι δαπάνες για την εκπροσώπηση βαρύνουν την Ένωση.

Άρθρο 16ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

1.  Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου επιδιώκει τη συμμετοχή της σε διεθνείς Αστυνομικές Αθλητικές Ενώσεις. 

2. Από τη στιγμή που θα καταστεί μέλος των Ενώσεων αυτών θα εφαρμόζει τα διεθνή δεδομένα σε ότι αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις και την αθλητική δεοντολογία. 

Άρθρο 17ο ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

Άτομα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους, προς όφελος της Ένωσης, προτείνονται για την απονομή ειδικού μεταλλίου της ΑΕΑΚ.

Άρθρο 18ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται μετά πάροδο δύο ετών από την έγκρισή του. Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη απαιτούνται τα ¾ των παρόντων μελών στην Καταστατική Γενική Συνέλευσης. Το άρθρο 1(3) δεν τροποποιείται.

Άρθρο 19ο ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Το έμβλημα της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου είναι το πιο κάτω:

2. Η σφραγίδα της Ένωσης θα είναι κυκλική και θα απεικονίζει το πιο κάτω έμβλημα.

Άρθρο 20ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Η διάλυση της Ένωσης μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Αθλητικής Ένωσης, στην οποία απαιτείται παρουσία του ½ τουλάχιστον των ταμειακών εντάξει μελών, λαμβανομένη με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Η Ένωση διαλύεται εφόσον τα τακτικά μέλη γίνουν λιγότερα από 25, τα δε αθλούμενα λιγότερα από 20.

2. Τα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης, μετά τη διάλυσή της και την εκκαθάριση θα περιέρχονται στο Ταμείο Ευημερίας Αστυνομικών Κύπρου.

Άρθρο 21ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το καταστατικό αυτό ρυθμίζει τη λειτουργία της Ένωσης.

2. Για κάθε θέμα που τυχόν δεν προβλέπεται στο καταστατικό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία.

3. Η απόφαση ισχύσει από την ημέρα της έγκρισής της σαν καταστατική δέσμευση για παρόμοιες περιπτώσεις που θα παρουσιαστούν στο μέλλον.

4. Η ισχύς τέτοιας απόφασης ακυρώνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 21 άρθρα.

Για Ερωτήσεις/Πληροφορίες

Τηλ.:+357 22 808962

Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου

Oδός Ευάγγελου Φλωράκη, τ.κ.1478

Email

cypol.sports@gmail.com